پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > بازدید از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

بازدید از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بازدید رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا ، مدیر عامل محترم بنیاد علوی آقای مهندس برزگری و مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

بازدید رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا ،  مدیر عامل محترم بنیاد علوی آقای مهندس برزگری و مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج  مورخ 25 بهمن 1396

گالری اخبار