سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

پروژه های اتمام یافته

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز---مدیریت پیمان: شرکت اسکان ایران ---- مشاور : شرکت مهندسین مشاور همگون --- پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142
محل اجرا : اهواز
تاریخ: اتمام یافته
مدت اجرا: ۱۸ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : شهرستان قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۵
مدت اجرا: ۱۴ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: آموزش و پرورش ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت بانی یگانه نصب آسان
محل اجرا : بیرجند
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۱۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند ---- بهره بردار: سازمان منطقه آزاد اروند ---- مجری : شرکت اسکان ایران--- مشاور: شرکت تدبیر ساحل پارس ---- پیمانکار : اکسین جوان کاران مقتدر پارس و هموار سازان دشت لالی
محل اجرا : آبادان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۱۸ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ----مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: اتمام یافته
مدت اجرا: ۱۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
مدت اجرا: ۱۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ----مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت بیمه سینا ---- بهره بردار: شرکت بیمه سینا ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : اکسین جوان کاران مقتدر پارس
محل اجرا : بندرعباس
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۴-۰۷ ۱۶:۴۷:۰۰
مدت اجرا: ۶ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : شرکت مهندسین مشاور پارس بنیان---پیمانکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان و پارس بنیان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۴ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۱۰ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی - مشاور طرح: شرکت اسکان ایران
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142
محل اجرا : استان مرکزی
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142 ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : گیلان
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳ ۱۴:۲۴:۰۵
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142 ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان لرستان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142 ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان همدان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان زنجان
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳ ۱۴:۲۴:۴۸
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت مشعل گستر طاها
محل اجرا : لواسان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۳ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : تجهیزات و ایمنی راه ها
محل اجرا : لواسان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۳ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان بوشهر
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳ ۱۴:۲۵:۵۸
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان رضوی
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان گلستان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان فارس
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳ ۱۴:۲۸:۵۸
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان مازندران
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان هرمزگان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان هرمزگان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران--- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کرمانشاه
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کردستان
تاریخ: ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت طراحی و مدیریت ---- پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان رضوی
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان تهران
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان تهران
تاریخ: ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت ساختمانی پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان اصفهان
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۷-۰۲ ۱۴:۲۵:۳۱
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142 ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- مشاور مرحله اول : شرکت مهندسین مشاورسنجش امکان طرح---مشاور همکار:گروه مشاورین مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر ---مشاور مادر طرح: سبز اندیش پایش
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۲۴
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
محل اجرا : مشهد-خیابان پاسداران
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
مدت اجرا: ۲۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان اموال و املاک استان تهران
محل اجرا : تهران –تقاطع خیابان قصردشت و خیابان هاشمی
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
محل اجرا : تهران- خیابان هفدهم گاندی
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : خرمشهر
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات
محل اجرا : تهران- خیابان چهارم گاندی
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه غیر انتفاعی حمایت از بیماران
محل اجرا : تهران-یوسف آباد. خیابان23. جنب بیمارستان حضرت فاطمه (س) در طبقات زیرزمین اول، طبقه همکف و طبقه سوم
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت سهامی خاص پزشکی ساسانیان
محل اجرا : تهران – بلوار کشاورز
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
محل اجرا : تهران- دربند
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۵
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۶
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت خانه
محل اجرا : استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه
تاریخ: ۱۳۸۸
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان خرمشهر
تاریخ: ۱۳۸۶
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – سازمان عمران
محل اجرا : تهران
تاریخ: ۱۳۷۱
اطلاعات کامل پروژه
محل اجرا : تهران – بلوار میرداماد
تاریخ: ۱۳۴۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: وزارت راه وترابری ( معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن )
محل اجرا : استان خراسان رضوی – شهرستان سرخس
تاریخ: ۱۳۷۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: وزارت راه وترابری ( معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن )
محل اجرا : استان تهران – شهرستان اسلامشهر و استان قم – شهرستان قم
تاریخ: ۱۳۷۳
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: وزارت راه وترابری ( اداره کل ساختمان آزادراهها )
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز - بستان آباد
تاریخ: ۱۳۷۵
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: وزارت راه وترابری ( اداره کل ساختمان آزادراهها )
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بستان آباد
تاریخ: ۱۳۸۵
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۷۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۰
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۶
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و موسسه بنیادعلوی
محل اجرا : استان کردستان- شهرستان سنندج
تاریخ: ۱۳۸۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
محل اجرا : محدوده اراضی سرچشمه واقع در کیلومتر20 منطقه 4 آزادراه تهران شمال
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
محل اجرا : استان البرز – شهرستان کرج
تاریخ: ۱۳۸۰
مدت اجرا: ۱۴ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت راه سازی و عمران ایران
محل اجرا : استان بوشهر – بندربوشهر
تاریخ: ۱۳۷۵
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: راه آهن شهری تهران و حومه
محل اجرا : استان تهران – خیابان رسالت
تاریخ: ۱۳۸۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذرباییجان غربی
محل اجرا : استان آذربایجان غربی – شهرستان تکاب
تاریخ: ۱۳۸۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت سیمان تهران
محل اجرا : تهران – بلوار کشاورز (این ساختمان توسط بانک پارسیان خریدای شده)
تاریخ: ۱۳۷۸
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان –ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۸۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۴
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۴
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت هتلهای بین المللی پارسیان
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان آبادان
تاریخ: ۱۳۸۷
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت هتل های پارسیان
محل اجرا : استان تهران
تاریخ: ۱۳۹۰
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۸۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت ملی ساختمان
محل اجرا : آزادراه تهران – قم
تاریخ: ۱۳۷۷
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز (پیمانکار : شرکت ساختمانی سرای امید ایرانیان (سویکو))
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ: ۱۳۸۵
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ: ۱۳۸۶
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ: ۱۳۸۶
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان کردستان- شهرستان قروه
تاریخ: ۱۳۹۰
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
محل اجرا : استان کردستان- شهرستان سنندج
تاریخ: ۱۳۸۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
محل اجرا : استان کردستان – شهرستان قروه
تاریخ: ۱۳۹۰
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: شرکت ملی ساختمان
محل اجرا : استان خراسان رضوی – شهرستان سرخس
تاریخ: ۱۳۷۳
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : مجموعه فرهنگی و ورزشی امام خمینی(ره) لواسان
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – ساختمان بنیاد
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان –آبادان
تاریخ: ۱۳۹۰
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : تبریز-شهرستان هریس
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان دزفول
تاریخ: ۱۳۹۱
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان بهبهان
تاریخ: ۱۳۹۳
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : تهران
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : تهران
تاریخ: ۱۳۹۲
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : مجموعه فرهنگی ورزشی جماران
تاریخ: ۱۳۸۹
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : مجموعه فرهنگی و ورزشی امام خمینی(ره) لواسان
تاریخ: ۱۳۹۰
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه جندی شاپور دزفول ---- مدیریت پیمان و طراح : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت بنای کاسپین
محل اجرا : دزفول
تاریخ: اتمام یافته
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه