سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

پروژه های در حال اجرا

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی آبادان ----مدیریت پیمان: شرکت اسکان ایران--- مشاور : شرکت مهندسین مشاور نوی --- پیمانکار : شرکت پارسازه
محل اجرا : آبادان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱۵ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : استان کهگیلویه و بویر احمد
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۹ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ----مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران----مشاور :دانشگاه خوارزمی
محل اجرا : استان آذربایجان غربی
تاریخ: درحال اجرا
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---مشاور طراحی: شرکت شهر و محیط پارسه---پیمانکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری
محل اجرا : شهرستان قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱۸ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۶ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- پیمانکار : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ----- بهره بردار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ---- مشاور:جودت و همکاران---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان سمنان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان یزد
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران--- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان چهار محال و بختیاری
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران--- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان چهار محال و بختیاری
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان قزوین
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ----- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان قم
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان آذربایجان غربی
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان ایلام
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان اردبیل
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان رضوی
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ---- مشاور : شرکت مهندسین مشاور جودت و همکاران --- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : گلستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۲۴ ماه
اطلاعات کامل پروژه