شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

پروژه های در حال اجرا

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی اهواز---مدیریت پیمان: شرکت اسکان ایران ---- مشاور : شرکت مهندسین مشاور همگون --- پیمانکار : شرکت مهندسی راه و ساختمان 142
محل اجرا : اهواز
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۱۸ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی آبادان ----مدیریت پیمان: شرکت اسکان ایران--- مشاور : شرکت مهندسین مشاور نوی --- پیمانکار : شرکت پارسازه
محل اجرا : آبادان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱۵ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---مشاور طراحی: شرکت شهر و محیط پارسه---پیمانکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری
محل اجرا : شهرستان قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱۸ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ----مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : شرکت ساختمان و تاسیسات اسپکان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: آموزش و پرورش ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت بانی یگانه نصب آسان
محل اجرا : بیرجند
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی - مشاور طرح: شرکت اسکان ایران
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۲ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت مشعل گستر طاها
محل اجرا : لواسان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۳ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت شب چراغ میهن
محل اجرا : لواسان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ----- بهره بردار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ---- مشاور:جودت و همکاران---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان سمنان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت عمران آذرستان ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان یزد
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران--- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان چهار محال و بختیاری
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران--- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران--- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان چهار محال و بختیاری
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کرمانشاه
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کردستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان قزوین
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ----- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان قم
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان آذربایجان غربی
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان اصفهان
تاریخ: در دست اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان ایلام
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان اردبیل
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خوزستان
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان رضوی
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت طراحی و مدیریت ---- پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان رضوی
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان تهران
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان تهران
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- مشاور مرحله اول : شرکت مهندسین مشاورسنجش امکان طرح---مشاور همکار:گروه مشاورین مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر ---مشاور مادر طرح: سبز اندیش پایش
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۲۴
اطلاعات کامل پروژه
کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ---- مشاور : شرکت مهندسین مشاور جودت و همکاران --- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : گلستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۴ ماه
اطلاعات کامل پروژه