شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

پروژه های

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
اطلاعات کامل پروژه