سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > ایمن سازی معابر فرعی لواسان

ایمن سازی معابر فرعی لواسان

کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : تجهیزات و ایمنی راه ها
محل اجرا : لواسان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۳ ماه
پروژه ایمن سازی معابر فرعی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان به مقدار ۲۰۰۰ متر طول ، ۱۲۰۰۰ مترمربع آسفالت ، ۴۰۰۰۰ کیلوگرم گارد ریل و ۶۰ پایه چراغ و چراغ می باشد.
تصاویر مرتبط