پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > طرح مطالعاتی قلعه گنج کرمان

طرح مطالعاتی قلعه گنج کرمان

کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- مشاور مرحله اول : شرکت مهندسین مشاورسنجش امکان طرح---مشاور همکار:گروه مشاورین مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر ---مشاور مادر طرح: سبز اندیش پایش
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۲۴
یکی از مهمترین اقدامات اجرایی در ذیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، تدوین وپیاده سازی طرح پیشرفت و آبادانی مناطق غیربرخوردار و محروم کشور میباشد. رفع محرومیت وتوانمندسازی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی از طریق ساز و کارهای فعال بخش خصوصی و مشارکت مردم مناطق غیر برخوردار و تکیه بر قابلیتها وتوانمندیهای بومی و طبیعی این مناطق از اهم اهداف این طرح میباشد.یکی از شناخته شده ترین مناطق محروم و غیربرخوردار در کشور، شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان میباشدکه به عنوان نمونه آزمایشی ۱ جهت تدوین و پیاده سازی طرح پیشرفت و آبادانی مناطق محروم برگزیده شده است.
تصاویر مرتبط