شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > آزادراه زنجان – تبریز ( قطعه 4 )

آزادراه زنجان – تبریز ( قطعه 4 )

کارفرما: وزارت راه وترابری ( اداره کل ساختمان آزادراهها )
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز - بستان آباد
تاریخ: ۱۳۷۵
طول مسیر قطعه ۴ : به طول ۳۳ کیلومتر و عرض ۳۲ متر- ۷۸۹/۸۵+ ۳۱کیلومتر
مساحت : از کیلومتر ۰۰۰ + ۳۲۵ الی ۷۹۲/۹۶+ ۳۶۶ در سمت راست و از کیلومتر ۰۰۰ + ۳۳۵ الی ۷۸۹/۸۵ + ۳۶۶ در باند سمت چپ

تصاویر مرتبط