چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > آزادراه زنجان – عملیات تکمیلی ( قطعه 4 )

آزادراه زنجان – عملیات تکمیلی ( قطعه 4 )

کارفرما: وزارت راه وترابری ( اداره کل ساختمان آزادراهها )
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – بستان آباد
تاریخ: ۱۳۸۵
طول ۳۳ کیلومتر و عرض ۳۲ متر- ۷۸۹/۸۵+ ۳۱کیلومتر
۸۳ دهانه متوسط و بزرگ
تصاویر مرتبط