پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های در حال اجرا > طرح مطالعاتی آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده

طرح مطالعاتی آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده

کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : استان کهگیلویه و بویر احمد
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۹ ماه
یکی از مهمترین اقدامات اجرایی در ذیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، تدوین وپیاده سازی طرح پیشرفت و آبادانی مناطق غیربرخوردار و محروم کشور میباشد. رفع محرومیت وتوانمندسازی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی از طریق ساز و کارهای فعال بخش خصوصی و مشارکت مردم مناطق غیر برخوردار و تکیه بر قابلیتها وتوانمندیهای بومی و طبیعی این مناطق از اهم اهداف این طرح میباشد.یکی از شناخته شده ترین مناطق محروم و غیربرخوردار در کشور، شهرستان لنده دراستان کهگیلویه و بویر احمد میباشد که جهت تدوین و پیاده سازی طرح پیشرفت و آبادانی مناطق محروم برگزیده شده است.
تصاویر مرتبط