سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع پتروشیمی عسلویه – عملیات خاکی و بسترسازی

مجتمع پتروشیمی عسلویه – عملیات خاکی و بسترسازی

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۷۹
تصاویر مرتبط