یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع پتروشیمی عسلویه – طرح آمونیاک و اوره

مجتمع پتروشیمی عسلویه – طرح آمونیاک و اوره

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۱