یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع پتروشیمی عسلویه – استحصال زمین از دریا

مجتمع پتروشیمی عسلویه – استحصال زمین از دریا

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۰
تصاویر مرتبط