سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع پتروشیمی عسلویه – تراس بندی الفین 11 و 12

مجتمع پتروشیمی عسلویه – تراس بندی الفین 11 و 12

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۶
تصاویر مرتبط