چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع پتروشیمی عسلویه – تراس بندی اراضی فاز 2 واقع در درمنطقه انرژی پارس

مجتمع پتروشیمی عسلویه – تراس بندی اراضی فاز 2 واقع در درمنطقه انرژی پارس

کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - طرحهای ساختمانی و زیربنایی
محل اجرا : استان بوشهر – شهرستان کنگان – بخش عسلویه
تاریخ: ۱۳۸۲
تصاویر مرتبط