یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > احداث اسکله نیروی دریایی پودر بوشهر

احداث اسکله نیروی دریایی پودر بوشهر

کارفرما: شرکت راه سازی و عمران ایران
محل اجرا : استان بوشهر – بندربوشهر
تاریخ: ۱۳۷۵
تصاویر مرتبط