سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > احداث ایستگاه مترو U2

احداث ایستگاه مترو U2

کارفرما: راه آهن شهری تهران و حومه
محل اجرا : استان تهران – خیابان رسالت
تاریخ: ۱۳۸۲
تصاویر مرتبط