پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل پارسیان کرمانشاه – احداث اتاقهای هتل

هتل پارسیان کرمانشاه – احداث اتاقهای هتل

کارفرما: شرکت خانه
محل اجرا : استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه
تاریخ: ۱۳۸۸
تعداد طبقات : ۵ طبقه هر طبقه ۲۰ اتاق
تصاویر مرتبط