پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > فرودگاه امام خمینی – ساخت پلهای 3 و 4

فرودگاه امام خمینی – ساخت پلهای 3 و 4

کارفرما: شرکت ملی ساختمان
محل اجرا : آزادراه تهران – قم
تاریخ: ۱۳۷۷
خاکبرداری کلیه گریدینگها و خاکبرداری و خاکریزی رکولایزر باند MB و رمپ و لوپ اطراف برج مراقبت – قالب بندی و بتن ریزی
بزرگترین پل های شماره ۳ و ۴
تعداد پل بزرگ : دو پل

تصاویر مرتبط