یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – ساختمان دانشکده مهندسی

کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان خرمشهر
تاریخ: ۱۳۸۶
تصاویر مرتبط