پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث 12 واحد سوئیت

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث 12 واحد سوئیت

کارفرما: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز (پیمانکار : شرکت ساختمانی سرای امید ایرانیان (سویکو))
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ: ۱۳۸۵
تصاویر مرتبط