شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث خوابگاه 250 نفری دخترانه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث خوابگاه 250 نفری دخترانه

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ: ۱۳۸۶
تصاویر مرتبط