سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مدیریت عملیات عمرانی ودیوارکشی حریم ورودی محوطه اراضی ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

مدیریت عملیات عمرانی ودیوارکشی حریم ورودی محوطه اراضی ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

کارفرما: بنیاد مستضعفان –ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۸۹
تصاویر مرتبط