پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > عملیات دیوارچینی پیرامونی و خاکبرداری و تسطیح زمین مربوط به گلخانه بنیاد مستضعفان

عملیات دیوارچینی پیرامونی و خاکبرداری و تسطیح زمین مربوط به گلخانه بنیاد مستضعفان

کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۹۱
تصاویر مرتبط