چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – 17 گاندی

بازسازی ساختمان صنایع غذایی سینا – 17 گاندی

کارفرما: شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
محل اجرا : تهران- خیابان هفدهم گاندی
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط