چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بازسازی ساختمان حسابرسی هادی بینات – 4 گاندی

بازسازی ساختمان حسابرسی هادی بینات – 4 گاندی

کارفرما: موسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات
محل اجرا : تهران- خیابان چهارم گاندی
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط