پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > ساختمان IT بنیاد

ساختمان IT بنیاد

کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان
تاریخ: ۱۳۹۲