سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل آزادی ( نظارت بر روند تحویل پروژه از پیمانکار)

هتل آزادی ( نظارت بر روند تحویل پروژه از پیمانکار)

کارفرما: شرکت هتل های پارسیان آزادی
تاریخ: ۱۳۹۰
۵۰۰ اتاق
تصاویر مرتبط