چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > پروژه تکمیل برج جنوبی هتل پارسیان استقلال و بخش اتصال برجهای سه گانه

پروژه تکمیل برج جنوبی هتل پارسیان استقلال و بخش اتصال برجهای سه گانه

کارفرما: شرکت هتل های بین المللی پارسیان
تاریخ: ۱۳۹۱
تصاویر مرتبط