شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > نوسازی مدارس کردستان احداث ساختمان مرکز سنجش کارآموزان سنندج

نوسازی مدارس کردستان احداث ساختمان مرکز سنجش کارآموزان سنندج

کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
محل اجرا : استان کردستان- شهرستان سنندج
تاریخ: ۱۳۸۹
۵ طبقه
تصاویر مرتبط