چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشگاه بین المللی اروند -خدمات مراحل اول ،دوم وسوم پروژه احداث دانشگاه

دانشگاه بین المللی اروند -خدمات مراحل اول ،دوم وسوم پروژه احداث دانشگاه

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان –آبادان
تاریخ: ۱۳۹۰
تصاویر مرتبط