پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > گلخانه مکانیزه بنیاد مستضعفان

گلخانه مکانیزه بنیاد مستضعفان

کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – ساختمان بنیاد
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط