پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشگاه جندی شاپور – احداث دانشکده برق و کامپیوتر

دانشگاه جندی شاپور – احداث دانشکده برق و کامپیوتر

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان دزفول
تاریخ: ۱۳۹۱
تصاویر مرتبط