پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه 2( بخش زایمان)

بیمارستان ساسان- بازسازی طبقه 2( بخش زایمان)

کارفرما: شرکت سهامی خاص پزشکی ساسانیان
محل اجرا : تهران – بلوار کشاورز
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط