چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بیمارستان 64 تخت خوابی خرمشهر

بیمارستان 64 تخت خوابی خرمشهر

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : خرمشهر
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط