سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بیمارستان مردم تهران

بیمارستان مردم تهران

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : تهران
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط