یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجموعه استخر و آشپزخانه مجموعه فرهنگی ورزشی جماران

مجموعه استخر و آشپزخانه مجموعه فرهنگی ورزشی جماران

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : مجموعه فرهنگی ورزشی جماران
تاریخ: ۱۳۸۹
تصاویر مرتبط