چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > اجرای سرویسهای بهداشتی واقع در زیرزمین 1-و2-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

اجرای سرویسهای بهداشتی واقع در زیرزمین 1-و2-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۸۹
تصاویر مرتبط