چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > ترمیم سازه و ابنیه قسمتهای سونداژ شده ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

ترمیم سازه و ابنیه قسمتهای سونداژ شده ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان

کارفرما: بنیاد مستضعفان – ستاد پشتیبانی
محل اجرا : تهران – بزرگراه رسالت
تاریخ: ۱۳۹۱