یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > جاده دسترسی شهرک صنعتی قلعه گنج کرمان

جاده دسترسی شهرک صنعتی قلعه گنج کرمان

کارفرما: بنیاد علوی ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : شرکت مهندسین مشاور پارس بنیان---پیمانکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان و پارس بنیان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۴ ماه
جاده دسترسی شهرک صنعتی شهرستان قلعه گنج کرمان به طول ۲۰۰۶ متر طول و با ۱۴ متر طول پل می باشد.
تصاویر مرتبط