دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

مناقصه

مناقصه
زمان شروع :  ۹۸/۰۳/۱۸ 
زمان پایان :   ۹۸/۰۳/۲۷
در حال برگزاری
خرید 10000 مترمربع فرش سجاده ایمتن کامل ...
مناقصه
زمان شروع :  ۱۳۹۷/۱۰/۱ 
زمان پایان :   ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
در حال برگزاری
مناقصه خرید خودرو سوزوکی متن کامل ...
مناقصه
زمان شروع :   
زمان پایان :  
در حال برگزاری
تهیه مصالح و اجرای کامل ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی پاسگاه نیروی انتظامی دهستان مارز شهرستان قلعه گنج کرمان متن کامل ...